Karta Klienta

karta klienta

 

zarejestruj kartę

 

Karta Klienta La Vantil to program wyjątkowych korzyści dla posiadaczy Karty – miłośników zmysłowej bielizny najwyższej jakości.

  

REGULAMIN PROGRAMU

KARTA KLIENTA LA VANTIL/GREJS”

  

§ 1
Definicje

1. Organizator - organizatorem Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs” jest JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, NIP 9461914180, REGON 430817969, KRS 0000163522;

2. Program – zbiór zasad określających działanie programu Karta Klienta La Vantil/Grejs;

3. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, który stanowi podstawę działania oraz określa prawa Uczestnika Programu, w szczególności korzyści płynące z tytułu posiadania Karty Klienta;

4. Posiadacz – osoba, która otrzymała w Salonie niezarejestrowaną Kartę Klienta; wydana karta jest nieaktywna;

5. Uczestnik – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

6. Rejestracja – prawidłowe wypełnienie Formularza Online – ZAREJESTRUJ KARTĘ na stronie www.lavantil.pl, niezbędne do przystąpienia do Programu;

7. Instrukcja Rejestracji – opis czynności niezbędnych do Rejestracji Karty Klienta znajdujący się na etui na Kartę Klienta, wydawany w Salonie podczas zgłoszenia woli przystąpienia do Programu;

8. Numer PIN –wygenerowany z systemu jednorazowy kod, niezbędny do rejestracji Karty Klienta, wpisany do Instrukcji Rejestracji;

9. Formularz Online – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora www.lavantil.pl w zakładce Karta Klienta – ZAREJESTRUJ KARTĘ;

10. Karta Klienta – karta LA VANTIL/GREJS wydawana przez Organizatora Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem, opatrzona niepowtarzalnym Numerem Karty, która po dokonaniu prawidłowej Rejestracji potwierdza uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie;

11. Numer Karty – niepowtarzalny numer znajdujący się na Karcie Klienta pod kodem kreskowym;

12. Przywileje – uprawnienia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora, z tytułu udziału w Programie;

13. Salon – punkt sprzedaży towarów położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci La Vantil, Grejs, akceptujący Kartę Klienta;

14. Deklaracja – papierowy formularz wypełniony w Salonie przez osobę, która wyraziła wolę przystąpienia do Programu;

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad działania Programu, w szczególności przedstawienie praw i Przywilejów Uczestnika z tytułu udziału w Programie.

2. Posiadanie Karty Klienta La Vantil/Grejs jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Posiadaczem Karty Klienta La Vantil/Grejs może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.

4. Głównym celem Programu jest informowanie Uczestników o akcjach promocyjnych i nowościach.

 

§ 3
Uczestnictwo w Programie

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowa Rejestracja Karty Klienta i wyrażenie zgód marketingowych niezbędnych do realizacji głównego celu Programu przez Organizatora.

2. Uczestnik Programu jest informowany drogą wybraną w Formularzu Online – ZAREJESTRUJ KARTĘ lub w Deklaracji o nowościach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

3. Brak udzielenia w Formularzu Online – ZAREJESTRUJ KARTĘ zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą przynajmniej jednego z następujących sposobów: pocztą elektroniczną, usługą push, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, tradycyjną pocztą lub brak zgody na powierzenie przez Organizatora danych podmiotom świadczącym dla Organizatora usługę przesyłu tych informacji, jest jednoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do Programu.

4. Uczestnik Programu wyrażając wolę cofnięcia którejkolwiek z zaznaczonych w Formularzu Online - ZAREJESTRUJ KARTĘ lub Deklaracji zgód powinien podać adres e-mail podany w Formularzu Online – ZAREJESTRUJ KARTĘ lub Deklaracji, numer telefonu podany w Formularzu Online - ZAREJESTRUJ KARTĘ lub Deklaracji i/lub imię, nazwisko, adres, miasto i kod pocztowy podany w Formularzu Online - ZAREJESTRUJ KARTĘ lub Deklaracji.

5. Cofnięcie wszystkich zgód dotyczących informowania Uczestników o akcjach promocyjnych i nowościach lub cofnięcie zgody na powierzenie przez Organizatora danych podmiotom świadczącym dla Organizatora usługę przesyłu informacji, jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania z przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie.

 

§ 4
Przywileje uczestnictwa w Programie

1. Uczestnik Programu będzie informowany o nowościach i akcjach promocyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania akcji promocyjnych.

3. Informacje o aktualnych Przywilejach Uczestników będą przekazywane drogą elektroniczną, za pomocą usługi Push, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, pocztą tradycyjną lub za pomocą nośników reklamowych w Salonach. Organizator nie odpowiada za niedostarczanie powyższych informacji do Uczestnika Programu.

4. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Przywileju wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty Klienta w Salonie.

5. Uczestnikowi po dokonaniu prawidłowej Rejestracji przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 5% na pierwsze zakupy. Warunkiem udzielenia rabatu jest posiadanie Karty Klienta podczas zakupów i jednoczesny zwrot sprzedawcy Instrukcji Rejestracji, na której znajduje się Numer PIN.

 

§ 5
Dane Osobowe

Dane osobowe przekazane przez uczestnika Programu podane podczas rejestracji poprzez wypełnienie formularza na stronie www.lavantil.pl– ZAREJESTRUJ KARTĘ są przetwarzane przez JS Sp. z o. o. Administratorem danych osobowych jest JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie („JS” Sp. z o.o.) ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163522, NIP-9461914180, numer REGON: 430817969, tel: 667666108, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Uczestników o akcjach promocyjnych i nowościach oferowanych przez JS Sp. Z o.o. pocztą elektroniczną, usługą push, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, tradycyjną pocztą oraz w celach określonych w poszczególnych zgodach, które uczestnik Programu wyraził. W każdej chwili uczestnik Programu może cofnąć zgodę udzieloną JS Sp. Zo.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy udać się do Salonu, wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych Uczestnika Programu przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzania danych Uczestnika Programu przez JS Sp. Z o.o. jest legalne. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 667666108 lub e-mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rodo.js.com.pl

   

§ 6
Informacje o karcie

1. Wydawcą i Właścicielem Karty Klienta La Vantil/Grejs jest Organizator.

2. Karta Klienta La Vantil/Grejs:

- jest kartą plastikową z kodem kreskowym;

- nie jest kartą płatniczą i nie posiada określonego terminu ważności;

- nie może być odstępowana osobom trzecim ani użytkowana przez nie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w dowolnym czasie bez podania przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Uczestnika o odszkodowanie.

 

§ 7
Ustalenia końcowe

1. Organizator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji jakiegokolwiek Salonu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

a. w Salonach

b. w serwisie internetowym www.lavantil.pl w zakładce Karta Klienta;

c. w siedzibie Organizatora

4. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin z dopiskiem Karta Klienta La Vantil/Grejs lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, po uprzednim podaniu informacji na stronie www.lavantil.pl i w Salonie. Informacja ta powinna być zamieszczona w Salonach i na stronie www.lavantil.pl z min. jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

6 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do Programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.lavantil.pl i w Salonach.

7. Prawo interpretacji i stosowanie niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.